Chính sách Bảo mật Dữ liệu: Các trang web của Otsuka

Về Chính sách này

Trang web này được điều hành bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Otsuka Việt Nam, Lô 512, đường số 13, KCN Long Bình (Amata), P. Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong Chính sách này, khi chúng tôi đề cập đến Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi đề cập đến bất kỳ thông tin nào dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một người cụ thể hoặc có thể giúp nhận dạng một người – trong trường hợp này, là bạn. Vì mục đích của Chính sách này, Otsuka sẽ là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu, nghĩa là Otsuka sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và quyết định mục đích và phương tiện xử lý (bên kiểm soát cũng được nhắc đến trong Chính sách này bằng các cụm từ “Công ty”, “Otsuka”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng ta”).

Chính sách này giải thích cách thức và lý do chúng tôi thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu Cá nhân của bạn, như: thu thập, ghi âm, ghi hình, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền tải, cung cấp, chuyển giao, xóa, phá hủy hoặc các hành động liên quan khác (gọi chung là “Xử lý”), ví dụ khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi, khi bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi theo bất kỳ thỏa thuận nào hoặc khi bạn chỉ sử dụng trang web và các nền tảng kỹ thuật số khác của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, Otsuka hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Bạn nên đọc Chính sách này để biết Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn, chúng tôi làm gì với Dữ liệu Cá nhân đó và cách thức bạn có thể thực hiện các quyền của mình liên quan đến Dữ liệu đó. Bạn cũng nên đọc bất kỳ Chính sách nào khác do chúng tôi cung cấp cho bạn mà có thể áp dụng đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong các trường hợp cụ thể tùy từng thời điểm. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi của bạn đến thông tin liên hệ trong Điều 12 bên dưới.

Tóm tắt:

 Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và các nền tảng kỹ thuật số khác của chúng tôi để cung cấp cho bạn thông tin theo các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi khi bạn yêu cầu, để quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, tuyển dụng nhân viên mới, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, đồng thời cải thiện và giám sát hiệu suất của các nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi.

  • Chúng tôi có sẵn các biện pháp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi chuyển dữ liệu đó ra bên ngoài Việt Nam.
  • Chúng tôi thực hiện các bước để giảm thiểu lượng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và bảo mật Dữ liệu Cá nhân đó.
  • Chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân về bạn khi không còn cần thiết, và chúng tôi có các Chính sách để quản lý quá trình này.
  • Bạn có các quyền liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn về bất kỳ vấn đề nào được liệt kê ở trên – vui lòng gửi các thắc mắc đến thông tin liên hệ trong Điều 12 bên dưới.

Nội dung

1. Ai là Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu?

Otsuka là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu, liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Đây là một thuật ngữ pháp lý – nghĩa là chúng tôi trực tiếp xử lý và quyết định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, và vì vậy, chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng dữ liệu đó được sử dụng đúng với pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành. Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi phải cung cấp cho bạn thông tin trong Chính sách này.

2. Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập và xử lý bởi chúng tôi

Dữ liệu Cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý thường rơi vào một trong ba loại chính: (i) Thông tin Liên hệ; (ii) Thông tin Hợp đồng và (iii) Thông tin Duyệt web.

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn từ các nguồn hạn chế. Bảng dưới đây thể hiện các loại Dữ liệu Cá nhân và các nguồn mà chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân:Read More

3. Mục đích và cơ sở pháp lý của việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau: chúng tôi có “cơ sở hợp pháp” (tức là lý do hoặc cơ sở theo quy định của pháp luật) để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Bảng dưới đây trình bày các mục đích mà chúng tôi xử lý các nhóm Dữ liệu Cá nhân khác nhau của bạn và cơ sở pháp lý tương ứng cho việc xử lý đó. Đối với một số hoạt động xử lý, chúng tôi cho rằng có thể có nhiều hơn một cơ sở hợp pháp liên quan – tùy thuộc vào tình huống cụ thể.Read More

Để hiểu rõ về các hoạt động xử lý của chúng tôi liên quan đến Các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe, vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật Dữ liệu áp dụng cho Các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe tại đây: OPV_HCP Privacy Policy_VN

4. Công ty có chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với ai khác không?

Đôi khi chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba, bao gồm:Read More

5. Công ty có chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam?

Vì Otsuka là một thành viên của Tập đoàn Otsuka nên đôi khi chúng tôi sẽ cần chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra bên ngoài Việt Nam, cụ thể là đến Hoa Kỳ và trụ sở chính của chúng tôi tại Nhật Bản. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện chuyển Dữ liệu nếu:Read More

6. Chúng tôi làm gì để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được an toàn?

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật, pháp lý, bảo mật thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi việc sử dụng, truy cập hoặc xử lý bất hợp pháp hoặc trái phép và mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do vô tình. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận Dữ liệu Cá nhân ở mức độ cần thiết và hợp lý. Chỉ những nhân viên được chúng tôi chỉ định và/hoặc ủy quyền mới được phép tiếp cận và xử lý Dữ liệu Cá nhân, do đó Dữ liệu Cá nhân sẽ đảm bảo được bảo mật.

7. Hậu quả/Thiệt hại Tiềm ẩn/Không mong muốn có khả năng xảy ra

Cần lưu ý rằng, liên quan đến bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn gửi trực tuyến cho chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi cho chúng tôi theo cách này. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với các rủi ro khi tự chuyển dữ liệu qua internet.

8. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi thực hiện xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn kể từ thời điểm bạn đồng ý với Chính sách này và cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn. Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn kết thúc theo quy định về thời gian lưu trữ Dữ liệu Cá nhân theo mục 9 bên dưới.

9. Dữ liệu Cá nhân của bạn được Công ty lưu giữ trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian giới hạn và không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi đang xử lý dữ liệu đó. Điều này sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:Read More

10.Quyền của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn theo pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân là gì?

Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn (xem bảng ở mục 3 ở trên), bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn quyết định rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích đó, trừ khi có cơ sở pháp lý khác mà chúng tôi có thể dựa vào – trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.Read More

11.Nghĩa vụ của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn theo pháp luật hiện hành về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân là gì?

Liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có nghĩa vụ:Read More

12. Chi tiết liên lạc cho câu hỏi và thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc và khiếu nại nào liên quan đến việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền hợp pháp của mình, vui lòng liên hệ với Otsuka qua thông tin sau:Read More

13. Các thay đổi đối với Chính sách này

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và do đó Chính sách này cũng có thể được sửa đổi. Đối với các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tại Chính sách này liên quan đến thay đổi loại Dữ liệu Cá nhân được xử lý. Mục đích xử lý, tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu Cá nhân, các quyền và nghĩa vụ của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua số điện thoại và/hoặc email để có được sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi này.

Phiên bản 1.0Ban hành ngày 01/10/2023